Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden trainingen en workshops

1. Organisatie/Werkwijze
Alle trainingen worden onder regie van De Uitzondering uitgevoerd.

2. Geheimhouding
Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.

3. Kwaliteit
De Uitzondering staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar trainingen en dat haar trainers gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een trainer uitvalt, zorgt De Uitzondering, in overleg met de opdrachtgeven en in alle redelijkheid voor een gelijkwaardige vervanging.

4. Uitvoering
De Uitzondering start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door opdrachtgever is geaccepteerd door middel van ondertekening van de offerte. Gerekend vanaf ontvangst van deze bevestiging wordt een minimale voorbereidingstijd van een maand in acht genomen, tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen.

5. Prijzen
Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium van trainer(s), voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Lesruimte en audiovisuele
hulpmiddelen worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld.

6. Facturering enbetaling
De Uitzondering factureert de opdrachtgever het gehele factuurbedrag na afloop van de training. De Uitzondering hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.

7. Annulering bij incompanytraining
Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. In geval van annulering is de opdrachtgever aan De Uitzondering een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand
overzicht:

- Na inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen
- Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de opdrachtprijs, dan wel de werkelijke voorbereidingskosten indien deze hoger uitvallen.
- Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de offerteprijs.
- Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.

8. Annulering bij open inschrijving:
Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de training om welke reden dan ook.

- Na inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen
- Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de training: 50% van de prijs.
- Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de prijs.
- Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de training: 100% van de prijs.
- Bij verhindering is een ander in uw plaats welkom, zonder extra kosten. Stuurt u daarvoor een e-mail met de naam van uw vervanger naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

9. Bedenktijd
Voor deelnemers geldt een bedenktermijn van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

10. Overmacht
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoen. Van overmacht is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake, indien trainers/acteurs als gevolg van onvoorziene omstandigheden (waaronder voor wat betreft de trainers/acteurs begrepen: ziekte) niet beschikbaar zijn.

11. Klachten
In geval van klachten met betrekking tot de training kan de opdrachtgever zich wenden tot de trainer of directie van De Uitzondering.

12. Intellectuele eigendom
Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door De Uitzondering in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaargemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Uitzondering.

13. Algemeen voorbehoud
De uitzondering behoudt zich het recht voor trainingen, leermiddelen, boeken, etc. te actualiseren, indien zij van mening is dat daarmee de kwaliteit van de training wordt verbeterd en/of wordt geanticipeerd op veranderde examenspecificaties.

14. Aansprakelijkheid
De Uitzondering is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of
trainingsmateriaal en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

 

Download hier de algemene voorwaarden en de annuleringsregeling voor de cursussen open inschrijving.

Download algemene voorwaarden